Ile pisać postów na Facebooku ??

reklama na facebooku
reklama na facebooku


Klienci często pytają nas:

Ile postów miesięcznie powinni/śmy publikować aby reklama firmy była skuteczna?

Odpowiedź brzmi „jak najmniej”

Lepiej mieć 2 posty miesięcznie, wspomagane (czy raczej zbudowane) reklamą płatną PPC z dużymi zasięgami i/lub aktywnością (np. 50 tys. unikalnych ludzi*) niż 20 „małych” postów (np. po 2.5 tys. ludzi), wyświetlanych w większości tej samej grupie ludzi.
Niestety nie sumuje się to do 50 tys. widzów.

Jak stworzyć 2 dobre posty / miesięcznie ??

Wymaga to kilkunastu/dziesięciu prób i błędów robionych „po cichu” czyli jako DARK posty (niewidoczne na firmowym fanpage). Dzięki nim testujemy różne pomysły, zdjęcia, teksty i audytoria – na mikrobudżetach (np. kilka/naście złotych).

* zasięg zależy od produktu i grupy docelowej. Dla lokalnej restauracji i ogólnopolskiej firmy obuwniczej będą to SKRAJNIE różne wartości.

Przykłady naszej skuteczności

 

Przeczytaj także:

Reklama internetowa – nasz CENNIK (Studio72)

Porównanie reklamy płatnej Facebook vs Google

 

— ENGLISH VERSION —

Facebook advertisement / How many posts to publish to make Facebook advertising effective? [monthly]

Clients often ask me:

How many posts should we publish per month for the company’s advertisement to be effective?

The answer is „as little as possible”

It is better to create 2 posts per month, supported (or rather built) by paid PPC advertising with large reach and / or activity (eg 50,000 unique people *) than 20 „small” posts (e.g. with audience 2,500 people), displayed to the same or similar people.

Unfortunately, this does not add up to 50,000 people.

How to create 2 good posts / month?

This requires a dozen attempts and errors made „quietly” as DARK posts (invisible on the company’s fanpage).

Due to them we test various ideas, photos, texts and audiences – on microbudgets (e.g. several zlotys or dollars).

  • Range depends on product / service and target group. For a local restaurant or a nationwide footwear company these will be EXTREMELY different values.
Please follow and like us:
Pytania lub uwagi ? Napisz na do mnie lub dzwoń - 501469329